Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na přístup k webovým stránkám, aplikacím, dalším produktům a službám a jejich používání, včetně e-mailových služeb, školení, akcí, marketingových služeb, recenzí a různých dalších aplikací pro komunikaci (dále jen „služby“) a na právní vztahy vzniklé mezi poskytovatelem, kterým je společnost Beverly AI, s.r.o., IČO: 21421820, se sídlem Varenská 2723/51, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „poskytovatel“), a to na základě smlouvy uzavřené s objednatelem, který má zájem na poskytnutí služeb ze strany poskytovatele v oblasti využívání aplikace, online marketingu, tvorby webových stránek či dalších souvisejících oblastní dále specifikovaných níže. Využíváním služeb souhlasíte s těmito podmínkami.

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy, dle které budou objednateli poskytnuty služby nabízené poskytovatelem zejména v oblasti distribuce aplikace, správy aplikace, tvorby webových stránek, tvorby vizuální identity, komunikační a marketingové strategie, online marketing, konzultace při vývoji webových stránek a e-shopů a další souvisejících oblastí (dále jen „smlouva“).

Smlouva je uzavíraná mezi poskytovatelem a právnickou či fyzickou podnikající osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání, resp. objednatelem je osoba, která je podnikatelem (dále jen „objednatel“). Poskytovatel neposkytuje služby spotřebitelům ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 90/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), když z uvedeného důvodu není smlouva uzavíraná mezi poskytovatelem a objednatelem spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ustanovení § 1810 OZ a nevztahují se tak na poskytovatele povinnosti vyplývající z ustanovení OZ vztahující se k ochraně spotřebitele, jakož i zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOS“).

Zasláním nabídky a následným uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uzavřením smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách poskytovatele. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé nabídky a uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem.

Tyto obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách poskytovatele. Znění těchto obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednatel zasláním nabídky či následným uzavřením smlouvy rovněž bere na vědomí a výslovně souhlasí, že tyto obchodní podmínky poskytovatele mají přednost a užijí se přednostně před případnými odchylnými ujednáními v obchodních podmínkách objednatele. Objednatel tedy projevuje vůli řídit se pouze těmito obchodními podmínkami, když jiné obchodní podmínky objednatele se v celém rozsahu neuplatní a nevzniknou na základě nic žádná práva a povinnosti.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Poskytovatel na základě poptávky objednatele zašle objednateli objednávkový list, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

 1. identifikační údaje poskytovatele a objednatele;

 2. e-mailová adresa a telefonní kontakt objednatele;

 3. objednatelem požadovaná služba;

 4. výše platby či zálohy, kterou je objednatel povinen uhradit před započetím poskytování služeb ze strany poskytovatele (dále jen „Záloha“);

 5. výše odměny poskytovatele za poskytnuté služby, která bude zpravidla uváděna v hodinové sazbě, když celková odměna poskytovatele bude vypočtena s ohledem na celkovou časovou náročnost poskytnutých služeb objednateli.

Objednávkovým listem se rozumí nejen samostatný písemný dokument označený jako objednávkový list, nýbrž i jakákoliv komunikace mezi objednatelem a poskytovatelem obsahující výše uvedené náležitosti, která může být učiněna rovněž v elektronické formě, tedy zejména formou e-mailové, telefonické, SMS či jiné obdobné komunikace (dále jen „objednávkový list“). Objednávkový list nemusí být učiněn v rámci jedné zprávy, ale je za něj považována i vzájemná komunikace poskytovatele a objednatele obsahující dohodu na výše uvedených náležitostech. Objednatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Při objednávání služeb je objednatel povinen uvádět poskytovateli správně a pravdivě všechny údaje týkající se nejen samotné smlouvy, nýbrž i poskytovaných služeb objednateli. Objednatel nese plnou odpovědnost za veškeré údaje, informace a podklady sdělené či jinak předané poskytovateli, když v případě zadání chybných, neúplných či nesprávných informací nebo podkladů nemá objednatel vůči poskytovateli nárok na uplatnění práv z vad, úhradu vzniklé škody či jiných vícenákladů. V těchto případech má naopak poskytovatel právo na náhradu nákladů vzniklých v důsledku neúplných, chybných či nesprávných informací či podkladů.

Zaslání objednávkového listu objednateli se považuje za návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb ze strany poskytovatele (dále jen „Nabídka“). Poskytovatel je oprávněn odvolat Nabídku do doby, než dojde k její Akceptaci způsobem uvedeným níže. Objednatel může vyjádřit souhlas s Nabídkou v písemné či elektronické podobě, zejména pak formou e-mailové, telefonické či SMS zprávy, popř. zasláním podepsaného objednávkového listu zpět poskytovateli, ať již s originálním podpisem objednatele či pouze naskenovaným objednávkovým listem zachycující originální podpis objednatele na objednávkovém listě, jakož i uhrazením Zálohy na účet poskytovatele (dále jen „Akceptace“). Objednatel je oprávněn učinit Akceptaci ve lhůtě uvedené v Nabídce, a nebude-li v Nabídce lhůta pro Akceptaci uvedena, pak ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne odeslání Nabídky ze strany poskytovatele.

Akceptací objednatele s Nabídkou dochází k uzavření příslušné smlouvy mezi poskytovatelem a objednatelem, čímž objednatel rovněž vyjadřuje souhlas s obsahem uzavírané smlouvy a rovněž souhlas s obsahem těchto obchodních podmínek (dále jen „Uzavření smlouvy“). Uzavřením smlouvy vzniká smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem, na základě kterého se poskytovatel zejména zavazuje na svůj náklad a nebezpečí objednateli poskytovat služby a objednatel se zavazuje za tyto služby zaplatit sjednanou cenu a případná díla vzniklá z těchto služeb řádně převzít. Uzavřením smlouvy se objednatel mimo jiné zavazuje k úhradě Zálohy na cenu poskytnutých služeb, a to ve lhůtě uvedené v objednávkovém listu, či nebude-li v něm lhůtu uvedena, pak ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od Uzavření smlouvy. Poskytovatel není povinen k poskytování jakýchkoliv služeb či zahájení jakýchkoliv prací před uhrazením Zálohy ze strany objednatele. O dobu prodlení objednatele s úhradou Zálohy, popř. i jakékoliv jiné platby vzniklé na základě smlouvy se prodlužuje termín poskytnutí služeb sjednaný mezi objednatelem a poskytovatelem.

V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně poskytovatele při uvedení ceny v Nabídce nebo v průběhu kontraktačního procesu s objednatelem, není poskytovatel povinen poskytnout objednateli služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že již došlo k uzavření smlouvy dle pravidel uvedených v těchto obchodních podmínkách. Za zjevnou chybu v ceně se považuje zejména situace, kdy je obvyklá cena vyšší o více než 50% než je chybná cena uvedená poskytovatelem.

Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku, jakož i jiné náklady vzniklé v souvislosti s uzavíráním smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, SMS a jiné) si hradí objednatel sám.

Webové stránky poskytovatele obsahují služby nabízené poskytovatelem, ze kterých si objednatel může vybrat službu či služby, o které má zájem dle jeho vlastních preferencí. Konkrétní služby, které budou předmětem smlouvy, budou sjednány mezi poskytovatelem a objednatelem v rámci kontraktačního procesu, tedy zejména budou uvedeny v objednávkovém listě (dále jen „služby“). Poskytovatel zejména nabízí tyto služby:

 1. Správa webové aplikace

Poskytovatel poskytuje webovou aplikaci Beverly, která umožňuje komunikaci se zákazníky, automatizaci práce, hromadný mailing, tvorbu webových stránek, formulářů, dotazníků, evidenci obchodních případů a dalších funkcí.

 1. Tvorba webových stránek

Poskytovatel se zaměřuje na tvorbu webových stránek s moderní grafikou, když objednateli je připraven poskytnout služby spočívající v návrhu strategie webu, tvorbě grafiky webových stránek, nasazení na nejrůznější redakční systémy a další související činnosti, jejichž výsledkem budou webové strany připravené dle přání a představ objednatele.

 1. Grafické práce

Poskytovatel je dále připraven vytvořit pro objednatele logo, brand manuál, banner, billboard, návrhy tiskovin, grafiku reklamních projektů, polepy kanceláří a poskytnout další související služby.

 1. Vizuální identita a komunikační strategie

Poskytovatel se dále zaměřuje na tvorbu prvků korporátní identity, zejména tedy na přípravu vizitek, bloků, tužek, hlavičkových papírů či polepů na auta a jiná vozidla, jakož i na přípravu návrhů komunikační strategie spočívající v přípravě prodejních argumentů, sestavování komunikace k veřejnosti a řízení značky objednatele.

 1. Online marketing

Poskytovatel v poslední řadě zajišťuje kompletní on-line marketing, tedy placené reklamy na webových portálech Google, Seznam, sociálních sítích jako Facebook, Instagram a jiné, jakož i přípravu newsletterů a jiných reklamních nástrojů.

Nabídka služeb poskytovaných ze strany poskytovatele zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou tyto služby zobrazovány na webových stránkách poskytovatele a jsou následně potvrzeny objednateli v objednávkovém listě. Veškeré nabídky služeb umístěné na webových stránkách poskytovatele nejsou závazné a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb či produktů. V takových případech si poskytovatel vyhrazuje právo na zrušení Nabídky nebo její části případně je oprávněn od již uzavřené smlouvy odstoupit s tím, že je povinen vrátit objednateli příslušné částky, které mu byly objednatelem zaplaceny.

3. TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY

Objednatel je srozuměn s tím, že pro řádné fungování výsledných služeb poskytnutých ze strany poskytovatele bude třeba, aby objednatel a jeho zařízení splňovali určité technické požadavky. Objednatel je dále srozuměn s tím, že zejména v případě použití neaktualizovaného softwaru může být omezena či úplně vyloučena funkcionalita výsledných služeb. Objednatel dále bere na vědomí, že v případě poskytnutí služeb spočívajících v tvorbě webových stránek je objednatel povinen zajistit na své náklady a nebezpečí příslušný webhosting u třetí osoby. Za poskytnutí služeb webhostingu poskytovatel nijak neodpovídá, neboť se jedná o výlučný smluvní vztah mezi třetí osobou poskytující webhosting a objednatelem.

Objednatel bere dále na vědomí, že k úspěšnému fungování služeb musí být tyto pravidelně aktualizovány, neboť v opačném případě hrozí vyloučení či omezení jejich řádného fungování. Předmětné aktualizace zpravidla nejsou součástí poskytnutých služeb, nebude-li mezi poskytovatelem a objednatelem dohodnuto v uzavřené smlouvy jinak.

Objednatel je povinen před uzavřením smlouvy ověřit, zda jeho zařízení vyhovuje veškerých technickým předpokladům, které jsou obvyklé či očekávatelné v případě poskytování zvolených služeb, jakož i předpokladům, na které byl poskytovatelem upozorněn. Uzavřením smlouvy objednatel potvrzuje, že splňuje veškeré potřebné technické předpoklady pro poskytování služeb. Objednatel nese veškerou odpovědnost za splnění technických předpokladů jeho zařízením. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci objednatele z důvodu, že jeho zařízení nesplňuje potřebné technické předpoklady.

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel je povinen uhradit poskytovateli cenu za poskytnuté služby, jejíž výše bude uvedena v objednávkovém listu (dále jen „Cena“). Nebude-li Cena v objednávkovém listu uvedena, pak je objednatel povinen poskytovateli uhradit částku ve výši 1.500,- Kč bez DPH za každou i započatou hodinu práce na poskytovaných službách. K uvedené Ceně je poskytovatel oprávněn přičíst příslušnou sazbu DPH, bude-li poskytovatel plátcem DPH.

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že před započetím poskytování služeb ze strany poskytovatele je povinen uhradit poskytovateli Zálohu, která bude uvedena v objednávkovém listě. Poskytovatel není povinen k zahájení jakýchkoliv prací či poskytování služeb před řádnou a včasnou úhradou Zálohy ze strany objednatele.

O skutečně vykonaných služeb a jejich časové náročnosti je poskytovatel povinen vést evidenci představující výkaz služeb, a to vždy za jednotlivé kalendářní měsíce (dále jen „Výkaz“). Skutečnosti v něm uvedené budou pravdivé a budou odpovídat poskytovatelem vykonaným službám. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli cenu poskytnutých služeb, a to dle volby poskytovatele buď:

 1. po poskytnutí služeb v daném kalendářním měsíci, když za poskytnuté služby vystaví poskytovatel objednateli v následujícím měsíci, popř. jiném dalším měsíci příslušnou fakturu, a to dle Výkazu, ze kterého bude patrný rozsah poskytnutých služeb v daném kalendářním měsíci, za který má být Cena ze strany objednatele hrazena. Cena tak bude vypočtena jako součin časové náročnosti poskytovaných služeb zachycený ve Výkaze a hodinové sazby sjednané na základě uzavřené smlouvy (např. 10 hodin práce v měsíci červnu vynásobené hodinovou sazbou ve výši 1.500,- Kč bez DPH, když celková cena za měsíc červen činí 15.000,- Kč bez DPH ), nebo

 2. po poskytnutí veškerých služeb ze strany poskytovatele a finální dokončení objednaných služeb, a to zejména v případech, kdy bude poskytovaná služba svou povahou jednorázová a bude nutné její předání, jak je uvedeno v čl. 5 těchto obchodních podmínek.

Poskytovatel je oprávněn si zvolit způsob úhrady ceny dle své volby. Poskytovatel je tedy oprávněn i v případě jednorázových služeb (např. tvorba webových stránek) požadovat úhradu sjednané Ceny měsíčně, a to dle vykonaných prací zachycených ve Výkaze za jednotlivé kalendářní měsíce. Za účelem úhrady Ceny za poskytnuté služby vystaví poskytovatel objednateli fakturu - daňový doklad, která bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) a tuto fakturu zašle objednateli. Poskytovatel je oprávněn zaslat objednateli vystavenou fakturu rovněž na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém listě či jiným způsobem. Objednatel je oprávněn namítat nedostatky daňového dokladu výlučně ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Poskytovatel je oprávněn si k Ceně připočíst veškeré vedlejší a hotové výdaje poskytovatele, které musel v souvislosti s poskytnutím služeb vynaložit, jakož i případné další náklady související s poskytováním služeb.

Poskytovatel je dále oprávněn v daňovému dokladu vztahujícímu se k úhradě Ceny za poskytnuté služby zahrnout rovněž veškeré další nároky, na které mu vzniklo v souvislosti s uzavřenou smlouvu vůči objednateli právo, zejména pak nároky spočívající v právu na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody či jiné nároky.

Objednatel je povinen uhradit Cenu služeb, jakož i jiné peněžité plnění vzniklé na základě smlouvy ve lhůtách uvedených v příslušném daňovém dokladu – faktuře, nejpozději však ve lhůtě do 21 kalendářních dnů ode dne odeslání faktury objednateli. Nebude-li příslušná lhůta uvedena na faktuře či nebude-li vyplývat z ujednání poskytovatele a objednatele, pak činí splatnost jakéhokoliv peněžitého plnění lhůtu do 21 kalendářních dnů, ode dne odeslání výzvy poskytovatele k úhradě příslušného peněžitého plnění. Nedojde-li ze strany objednatele k úhradě Ceny či jiného peněžitého plnění v termínu splatnosti, vzniká poskytovateli právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s úhradou Ceny či jiného peněžitého plnění.

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné poskytnutí služeb, zejména se zavazuje dodat poskytovateli veškeré podklady, fotografie, obrázky, texty či jiné podklady (dále jen „Podklady“). Rovněž se objednatel zavazuje včas sdělit poskytovateli veškeré své představy a přání ke způsobu poskytování služeb a jejich podobě, kvalitě a provedení (dále jen „Představy“). Objednatel sdělí uvedené skutečnosti poskytovateli před započetím prací na poskytování služeb, když v opačném případě objednatel odpovídá za výsledné služby, které nebudou odpovídat jeho požadavkům, jakož i za případné náklady související s pozdním sdělením těchto Představ. Nebudou-li uvedené Představy poskytovateli včas sděleny, pak je poskytovatel oprávněn postupovat a poskytovat služby obvyklým způsobem.

Podklady a Představy musí být objednatelem dodány v editovatelné elektronické podobě, popř. v jiné podobě určené poskytovatelem, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po sdělení požadavku k jejich dodání ze strany poskytovatele, nejpozději však ve lhůtě do 7 kalendářních dnů. Podklady budou dodány způsobem určeným poskytovatelem, a to zejména prostřednictvím emailu, elektronické úschovny dokumentů či odkazu na on-line uložiště (Google disk, OneDrive a jiné). Jiný způsob předání Podkladů je přípustný jen po předchozí dohodě poskytovatele a objednatele. Za obsah Podkladů je odpovědný výhradně objednatel, když ten jejich poskytnutím ujišťuje poskytovatele, že jejich užitím nezasahuje do práv jakékoliv třetí osoby. Poskytovatel není povinen provádět obsahové ani pravopisné korekce a neodpovídá za škodu vzniklou objednateli v příčinné souvislosti s vadným, či nelicenčním obsahem Podkladů. Poskytovatel je oprávněn odmítnout Podklady a Představy, jejichž obsah by byl zjevně v rozporu s platnými právními předpisy. Nebudou-li Podklady a Představy dodány poskytovateli ve lhůtě a způsobem uvedeným výše, pak je poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Rovněž vzniká poskytovateli právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s dodáním potřebných Podkladů.

Poskytovatel a objednatel berou na vědomí, že vzájemná komunikace při poskytování služeb bude probíhat zejména prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v objednávkovém listu, Akceptaci či jiných údajů vyplývajících ze smlouvy. Vzájemná komunikace poskytovatele a objednatele může rovněž probíhat prostřednictvím informačních nástrojů využívaných poskytovatelem, zejména pak prostřednictvím aplikace Trello či Freelo.

Objednatel bere na vědomí, že plně odpovídá za Podklady a Představy předané poskytovateli. V případě jejich neúplnosti, nesprávnosti či jiných závad v Podkladech a Představách je povinen poskytovateli uhradit veškeré vícenáklady v důsledku uvedeného vzniklé, jakož i případnou vzniklou újmu.

Je-li služba poskytovaná poskytovatelem svou povahou jednorázová, pak po zhotovení cílového produktu dané služby, dochází k předání tohoto produktu (zejména pokud jde o vytvoření webové stránky, objednaných grafických prací či vizuální identity) jeho zpřístupněním na internetovém serveru či jeho zasláním v elektronické podobně objednateli, přičemž dnem předání se rozumí den nahrání cílového produktu služby na server, popřípadě se za den předání rozumí den odeslání tohoto produktu objednateli. Objednatel zašle po předání produktu poskytovateli písemné nebo elektronické potvrzení o předání tohoto produktu. Nebude-li uvedené potvrzení poskytovateli zasláno ani do 5 pracovních dnů, pak platí, že objednatel přijal produkt v řádném stavu a bez jakýchkoliv vad. V případě, že pro nedostatek součinnosti objednatele (je-li pro zpřístupnění v daném případě nezbytná) není možné cílový produkt služby předat zpřístupněním na internetovém serveru, pak se předáním rozumí den uplynutí lhůty určené objednateli poskytovatelem k zajištění potřebné součinnosti k takovému předání produktu. Poskytovatel je oprávněn předat objednateli cílový produkt služby rovněž na datovém nosiči či jiným obdobným způsobem. O předání cílového produktu služby sepíší smluvní strany na výzvu poskytovatele předávací protokol, a to ve lhůtě stanovené v této výzvě. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost při sepsání předávacího protokolu.

Poskytovatel je oprávněn využít při poskytování služeb třetích osob, zejména tzv. subdodavatelů, avšak za plnění smlouvy odpovídá tak, jako by smlouvu plnila sama.

Poskytovatel je oprávněn při poskytování služeb postupovat i bez pokynů objednatele, bude-li takový postup obvyklý. V případech, kdy poskytovatel shledá jako nezbytné vyžádání si určitého pokynu, je oprávněn si takový pokyn od objednatele vyžádat. Objednatel je v takovém případě udělit poskytovateli pokyn ke způsobu provedení služeb, a to nejpozději ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne odeslání požadavku poskytovatele k udělení pokynu. Až do poskytnutí pokynů je poskytovatel v takovém případě oprávněn přerušit poskytování služeb. Odpovědnost poskytovatele za škodu či nemajetkovou újmu vzniklou objednateli či třetím osobám je dále vyloučena v případě, že poskytovatel postupovala v souladu s pokyny objednatele. Neudělí-li objednatel poskytovateli potřebný pokyn v uvedené lhůtě či bude-li udělený pokyn zjevně nevhodný, je poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

Poskytovatel bude provádět služby v souladu se zájmy objednatele a dle jeho Představ. Poskytovatel poskytne služby v termínu sjednaném s objednatelem, když objednatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn tento termín jednostranně prodloužit až o 20 kalendářních dnů. Prodloužením sjednaného termínu nevzniklá objednateli právo na náhradu jakékoliv újmy.


6. PRÁVA Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškeré služby, které poskytovatel objednateli poskytne či informace, které objednateli zpřístupní podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu poskytovatele je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít jinak, než pro vlastní potřebu, může být objednateli poskytnuto jen na základě individuálně sjednané licenční smlouvy. Objednatel odpovídá poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí, zejména může vzniknout objednateli povinnost nahradit poskytovateli škodu takto vzniklou.

Autorská a jiná práva k dílu, které je předmětem poskytování služeb poskytovatelem, náleží pouze poskytovateli jakožto autorovi předmětného díla. Objednateli je poskytována pouze licence k výkonu práv vyplývajících z duševního vlastnictví. Objednatel není oprávněn udělit podlicenci k dílu třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu ze strany poskytovatele. Objednatel je oprávněn dílo užívat pouze obvyklým způsobem a v obvyklém rozsahu, který mohly strany předpokládat při uzavírání smlouvy či který byl sjednán v uzavřené smlouvě. Poskytovatel je oprávněn dílo dále užívat, jakož i poskytnout k takovému užívání díla licenci jakékoliv třetí osobě, a to i bez souhlasu objednatele.

Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které mu byly sděleny poskytovatelem v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Objednatel je povinen nahradit poskytovateli jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku porušení této povinnosti k zachování mlčenlivosti objednatelem.

Objednatel nesmí používat výsledné služby či díla vytvořená poskytovatelem nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu a obvyklým způsobem. Zejména je zakázáno, aby objednatel poskytnuté služby či jejich části jakkoliv dále poskytovatel třetím osobám či je jinak šířil bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel a poskytovatel mohou od uzavření smlouvy odstoupit v případech stanovených v těchto obchodních podmínkách, jakož i v případě stanovených v platných právních předpisech.

Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od uzavření smlouvy v případě, že objednatel nebude poskytovat řádnou a včasnou součinnost k poskytnutí služeb, v případě že objednatel bude v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého plnění vzniklého na základě smlouvy a dále v případě, že jeho požadavek ke způsobu poskytnutí služeb bude nevhodný, bude odporovat právním předpisům, etickým pravidlům či morálním standardům, jakož i v případě, že by poskytnutím služeb mělo být jakkoliv zasaženo do práv třetích osob. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od uzavření smlouvy v případě, že způsob provedení požadované služby neodpovídá svojí kvalitou, formou nebo obsahem obvyklým standardům či oprávněným zájmům poskytovatele. Dále je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení s poskytnutím Podkladů či Představ ze strany objednatele.

Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele, je objednatel povinen nahradit poskytovateli veškerou odměnu a další finanční plnění, na které mu vznikl do odstoupení od smlouvy nárok. Poskytovatel má rovněž právo na náhradu veškerých výdajů a jiných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uzavřenou smlouvu a následným odstoupením od této smlouvy, a to včetně případných nákladů na právní zastoupení.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Poskytovatel není odpovědný za výsledek poskytovaných služeb, zejména pak neodpovídá za skutečný vliv marketingových služeb na podnikání objednatele. Objednatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že služby poskytované ze strany poskytovatele a jejich faktický přínos na podnikání objednatele závisí na řadě faktorů, které nemůže poskytovatel ovlivnit. Poskytovatel tedy negarantuje objednateli poskytnutím služeb jakékoliv zvýšení jeho zisku či příliv nových zákazníků. Úspěch objednatele je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže poskytovatel ovlivnit, jako např. jeho dovednosti, kvalita nabízených služeb či produktů, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavosti, situace na trhu apod. Objednatel akceptací těchto podmínek bere výše uvedené na vědomí a prohlašuje, že v této souvislosti nebude po poskytovateli uplatňovat žádné škody, újmy ani nároky.

Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel neodpovídá objednateli za jakoukoliv újmu vzniklou objednateli či třetím osobám v důsledku uzavření smlouvy či poskytování služeb ze strany poskytovatele. Objednatel prohlašuje, že předáním Podkladů poskytovateli a jejich užitím při poskytování služeb dle uzavřené smlouvy nedochází k porušení jakýchkoliv práv třetích osob k těmto Podkladům.

9. REKLAMACE

V případě vadného poskytnutí služeb z důvodu na straně poskytovatele je objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat primárně odstranění vytknuté vady. Nebude-li vytknutá vada odstraněna ani ve lhůtě do 2 kalendářních měsíců, je oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny služby. Jiná práva z vadného plnění objednateli nenáleží. Výše uvedená práva z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud již před poskytnutím služby či při předání výsledného produktu či díla věděl o její vadě a tuto ihned nevytkl, a dále pokud vadu služby zapříčinil sám zcela nebo zčásti (například udělením nevhodných pokynů nebo neposkytnutím potřebné součinnosti) a dále v případě, že vadu nevytkl u poskytovatele ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy uvedenou vadu mohl při náležité péči zjistit, nejpozději však ve lhůtě do 3 kalendářních měsíců od poskytnutí služby. Uplynutím kterékoliv z těchto lhůt právo objednatele namítat vady služeb zaniká.

Objednatel musí uplatnit reklamaci písemně na adresu sídla poskytovatele, nebo na kontaktní e-mail poskytovatele uvedený v těchto obchodních podmínkách či na webových stránkách poskytovatele.

Objednatel je povinen při reklamaci uvést vždy nejméně následující informace:

 1. označení objednatele;

 2. název poskytované služby;

 3. termín poskytnutí služeb a termín uzavření smlouvy;

 4. podrobný popis reklamované vady.

Nebude-li reklamace obsahovat výše uvedené informace, pak se nepovažuje za řádné vytknutí vad dle těchto obchodních podmínek.

10. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, popř. v jiné písemné či elektronické formě.

Objednatel doručuje poskytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na webových stránkách poskytovatele. Poskytovatel doručuje objednateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém listu či ve vzájemné komunikaci v rámci kontraktačního procesu.

11. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakým způsobem poskytovatel zpracovává osobní údaje objednatele je uvedeno v sekci Zásady ochrany osobních údajů dostupné na webových stránkách poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně svých osobních údajů.

Objednatel souhlasí s uvedením svého obchodního jména (firmy), loga a ukázky poskytnutých služeb na internetových stránkách poskytovatele v sekci reference zákazníků či spolupracující osoby. Poskytovatel používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky.   Používání cookies může objednatel deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči, a to v případě, že je plnění dle smlouvy možné provést, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů, jež jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.

Ujednáním o smluvní pokutě dle těchto obchodních podmínek dotčeno právo poskytovatele požadovat po objednateli náhradu vzniklé újmy.


Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu na webových stránkách poskytovatele. Veškerý obsah na webových stránkách poskytovatele je chráněn autorským zákonem.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, pokud v nich není uvedeno něco jiného.

Na právní vztah objednatele a poskytovatele se neaplikují ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem dle ustanovení § 1798 o násl. OZ. Objednatel na sebe přebírá riziko plynoucí ze změny okolností a rovněž se zavazuje dohodnout se na změně smlouvy, tak aby byly odstraněny případné neúměrné náklady na straně poskytovatele. Jakékoliv majetkové právo objednatele vůči poskytovateli se promlčí ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy takové právo vzniklo.

Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě.

Kontaktní údaje poskytovatele:

adresa pro doručování: Varenská 2723/51, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

adresa elektronické pošty: [email protected]

telefon: +420 776 236 365

Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. Poskytovatel je povinen zveřejnit jejich nové znění.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 01.06.2024.